Σύντομη περιγραφή

SUPPORT MICRO AND SMALL ENTERPISES AFFECTED BY COVID-19 IN  THESSALY

Τhe enterprise AGIOTIS ATHANASIOS with headquarters in the Region of Thessaly,  was co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union (ΕΕ) for the implementation of its project under the Action “”Support micro and small enterprises affected by Covid-19 in Thessaly“ under the framework of the Operational Program «Thessaly» 2014-2020. 

The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Thessaly in the form of a non-repayable grant to ensure sufficient liquidity to deal with the effects of the Covid-19 pandemic.

Ιnvestment’s total budget is 50.000,00€ (100% public expenditure). The Action is co-financed by Greece and the European Union – European Regional Development Fund.

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Η επιχείρηση ΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία» συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 50.000,00€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2014-2020.